Uvjeti poslovanja

Opći uvjeti i odredbe (OUiO)

za korištenje Internet usluga Colloqvinum

1. Uvod

Colloqvinum je internet platforma namijenjena za potragu, za proizvođače vina i pružatelja usluga u sektoru vina i gastronomije. Za proizvođače vina i pružatelja usluga u sektoru vina i gastronomije Colloqvinum nudi funkcije za stjecanje novih kupaca.

Platformu kontrolira Intermedia Heroes d.o.o. (U daljnjem tekstu: “INTERMEDIA HEROES D.O.O.” ili “MI”). Pojedinosti o korištenju regulirani su sljedećim Općim uvjetima (u daljnjem tekstu ” OUiO “).

Ovi Opći uvjeti stupaju na snagu 15. listopada 2016. godine, što vrijedi i za sve članove koji su se registrirali sa Colloqvinum prije 22.08.2016, pod uvjetom da se član ne protivi valjanosti novih Općih uvjeta u roku od 21 dan od dana primitka informacija u skladu s točkom 3.5. Za sve članove koji su registrirani od 23.08.2016 ovi uvjeti primjenjuju se od dana registracije.

2. Definicije

Navedeni termini se koriste više puta u Općim uvjetima, stoga su definirani u ovom članku radi boljeg razumijevanja.

Colloqvinum: Termini opisani od strane INTERMEDIA HEROES D.O.O. koji je operator internet platforme (bez obzira na domene kojima se pristupa).

Korisnik: Svatko tko se poziva na Colloqvinum ili njegove dijelove (na primjer, pojedine datoteke ili funkcija), bez obzira na prethodnu registraciju kao član.

Član: Svatko registriran u Colloqvinum stvaranjem računa člana.

Naknade za upotrebu: Naknade za korištenje Colloqvinuma od strane INTERMEDIA HEROES D.O.O. Naknade se naplaćuju.

Ponuda: Iznos tražen od dobavljača za izvršenje naloga kao naknada i postavljanje na Colloqvinum, uključujući i dodatne informacije koje je dostavio dobavljač pomoću funkcije predviđene za tu svrhu na Colloqvinumu.

Kontakt informacije: Osobni podaci za kontakt. Konkretno e-mail i internet adrese, kao i telefonski i faks broj.

3. Valjanost OUiO / Područje primjene / Promjena rezervacije

3.1 Ovi uvjeti primjenjuju se na korištenje web stranice Colloqvinum od strane članova. Registracijom na Colloqvinum, to jest slanjem obrasca prijave od strane korisnika (Ponuda) i izdavanjem računa članu od strane INTERMEDIA HEROES D.O.O. (Prihvaćanje), sklapa se Ugovor o korištenju između korisnika i INTERMEDIA HEROES D.O.O. Sadržaj je reguliran ovim Općim uvjetima i odredbama.

Predmet upotrebe ovog Ugovora je detaljno objašnjen u poglavlju 5. U kontekstu registracije, korisnik izričito sklapa svoj ugovor usklađen s uvjetima i odredbama. Uz suglasnost ovih Općih uvjeta i odredbi, a aktiviranjem polja obrasca ili gumba predviđenog u tu svrhu, registrirani korisnik prepoznaje ove uvjete kao vrijeme sklapanja ugovora o korištenju s INTERMEDIA HEROES D.O.O. Opći uvjeti dostupni su u svakom trenutku putem linka na stranici Colloqvinum te će biti poslani putem e-maila na registriranog korisnika prilikom registracije. Nismo obavezni prekomjerno skladištiti tekstove ugovora INTERMEDIA HEROES D.O.O.

3.2 Ovi Opći uvjeti primjenjuju se isključivo između Člana i INTERMEDIA HEROES D.O.O.. Izravni pravni učinci, potraživanja, itd. između INTERMEDIA HEROES D.O.O., i Članova i Korisnika u smislu ugovora u korist trećih osoba ili sa zaštitnim učinkom za treće osobe, proizlaze iz Općih uvjeta, pod uvjetom da je to izričito nije drugačije propisano u ovim uvjetima i odredbama. To vrijedi i do te mjere da Opći uvjeti sadržavaju odredbe koje su relevantne za odnos članova jednih prema drugima ili neregistriranih korisnika (npr. o stanju i sadržaju ugovora).

3.3 Za dodatne funkcije, usluge iz područja Colloqvinuma, dodatne uvjete (npr. fiducijarne usluge, partner programe, programe “klijenti oglašavaju kupce”, uporaba dodatnih usluga, obrade plaćanja pomoću vanjskih platnih sustava) članovi moraju biti obaviješteni o tim dodatnim uvjetima prije prve izvedbe dotične funkcije ili prvog korištenja odgovarajuće usluge ili područja. Pristankom na dodatne uvjete aktiviranjem polja obrasca ili gumba pod uvjetom da u tu svrhu prije prvog izvođenja dotične funkcije ili prvog korištenja odgovarajuće usluge ili područja, član prepoznaje i dodatne uvjete kao važeće u trenutku aktiviranja ugovora o korištenju s INTERMEDIA HEROES D.O.O.

3.4 Ovi Opći uvjeti kao i, ako je primjenjivo, klauzula 3.3 dogovoreni dodatni uvjeti, se primjenjuju i na daljnje upotrebe Colloqvinuma od strane članova, bez da ih Colloqvinum mora ponovno uvesti u upotrebu.

3.5 INTERMEDIA HEROES D.O.O. ima pravo na izmjenu ovih Općih uvjeta koji su na snazi, u bilo koje vrijeme u budućnosti u skladu sa sljedećim postupkom. Članovi će biti obaviješteni o promjenama putem e-maila najmanje 21 kalendarski dan prije planiranog stupanja na snagu. Član može napraviti Prigovor u roku od 21 kalendarski dan od dana primitka obavijesti. Ako nema prigovora koji je napravio, Član izričito prihvaća promjene, izmjene i dopune ine se primjenjuju od dana stupanja na snagu. Ako pošalje prigovor van zadanog roka, ugovor o korištenju nastavlja se u sadašnjim uvjetima. Ugovorna prava stranaka da raskinu ugovor o korištenju ostaju nepromijenjena. Uz informaciju o promjenama u skladu sa rečenicom 2, INTERMEDIA HEROES D.O.O. će članovima ukazati na oporbeno razdoblje i pravne posljedice suprotnosti ili propust oporbenog razdoblja bez proturječja.

Ako, kao rezultat izmjena i dopuna, materijalne ugovorne obveze INTERMEDIA HEROES D.O.O. ili Člana (odnosno obveze za čije ispunjavanje je dovoljno da osigura pravilnu provedbu ugovora na koji se druga strana može redovito osloniti), modifikacijske rezerve se primjenjuju samo ako se izmjena podnosi Članovima uzimajući u obzir interese INTERMEDIA HEROES D.O.O. To je slučaj kada: (A) se promjena odnosi na ne primjenjive funkcije, usluge ili područja Colloqvinuma, i INTERMEDIA HEROES D.O.O. (B) izmjena i dopuna se odnosi na funkcije, usluge ili područja Colloqvinuma koja su predmet optužbe iz stavka 14. , i INTERMEDIA HEROES D.O.O. osigurava da su funkcije, usluge i područja već naplaćena prema Članu u vrijeme kada izmjena i dopuna stupa na snagu i to od datuma promjene do datuma prvog raskida po Članu ili INTERMEDIA HEROES D.O.O. ostale nepromijenjene. Također je razumno za Člana, ako INTERMEDIA HEROES D.O.O. primjeni isto uslijed promjene zakona ili zakonske ili privremeno ovršne sudske ili administrativne odluke o izmjeni i dopuni.

4. Opće odredbe za uporabu Colloqvinum

4.1 Kada koristi Colloqvinum, Korisnik će se pridržavati važećeg zakona, kao i odredbama ovih Općih uvjeta i bilo kakve dodatne uvjete u skladu s odjeljkom 3.3. To se osobito odnosi na sadržaje objavljene od strane članova Colloqvinuma poput natpisa, ponude ili ocjene.

4.2 Prijenos kontakt podataka drugim članovima je zabranjeno, osim ako je kontakt učinjen pomoću posebnih i izričito dostupnih funkcija za tu svrhu, u Colloqvinumu. U slučaju kršenja ove odredbe, na to se odnosi poglavlje 10.2.

5. Objekt, prijenos i prestanak ugovora o korištenju

5.1 Predmet ugovora je pružanje Colloqvinum u opsegu i na temelju ovih OUiO, kataloga cijena (Colloqvinum Početna> Cjenik) i drugih dodatnih uvjeta (vidi poglavlje 3.3). Pružanje posredničke usluge u smislu ugovora o brokerskim uslugama nije predmet ugovora o korištenju.

5.2 Colloqvinum web stranice, kao i pretraživač su uvijek otvoreni za bilo kojeg korisnika. Kako koristiti druge funkcije ili usluge ili područja Colloqvinuma (npr. postavljanje vinarija, prethodna registracija kao član potreban)je objašnjeno pod točkom 6.

5.3 INTERMEDIA HEROES D.O.O. pruža Colloqvinum u formi, kao i s funkcijama, uslugama i područjima koja su dostupna na internetskim stranicama Colloqvinuma po sklapanju ugovora o korištenju za člana. Osim toga, članice neće imati pravo na Colloqvinum dizajn ili opremu ili pružanje određenih funkcija, usluga i područja na Colloqvinumu. INTERMEDIA HEROES D.O.O. zadržava pravo promjene Colloqvinuma ili pojedinih funkcija, usluga ili područja po vlastitom nahođenju ili na prekid svih ili dijelova, trajno ili privremeno, ukoliko to zahtijeva bitna dužnost INTERMEDIA HEROES D.O.O. s tim da ne smiju biti pod utjecajem ugovora o korištenju i o tome obavještava člana, uzimajući u obzir legitimne interese INTERMEDIA HEROES D.O.O.. ako je razumno; Odjeljak 3.5 se odnosi na ove mjere u skladu s tim s epostupa.

5.4 INTERMEDIA HEROES D.O.O. samo radi tehničku platformu opisanu u uvodnom dijelu (točka 1). INTERMEDIA HEROES D.O.O. kao tehnički davatelja usluga, a ne kao posrednik ili drugi posrednik (vidi poglavlje 5.1). Obavijesti i kontakt zahtjevi šalju se putem Colloqvinuma u kontekstu ulaska industrijskog direktorija samo za informacije dotičnog Člana. Ako ove obavijesti sadrže zakonski značajne izjave, iste će se smatrati da su izdane za i protiv dotične osobe u  mjeri u kojoj je ugovor sklopljen uporabom Colloqvinuma, samo Članovi (ugovorne strane i izvođači) koji su uključeni postaju ugovorni partneri. Kontakt osoba za pitanja koja se odnose na redoslijed, primjerice, na ugovore o plaćanju, ugovore o imenovanju ili jamstvena prava su isključivo na drugom članu koji je uključeni. Ispunjavanje naloga također se provodi isključivo između klijenta i izvođača. Nema zahtjeva protiv INTERMEDIA HEROES D.O.O. na prijemu i obradi žalbi protiv drugih članova ili o posredovanju  ili arbitraži u sporovima između njih, osim ako je predmet prigovora je njihovo ispunjenje.

5.5 INTERMEDIA HEROES D.O.O. ima pravo prenijeti svoja prava i obveze iz ugovora o korištenju u cijelosti ili djelomično na treće osobe (u daljnjem tekstu: “zakonske sukcesije”). INTERMEDIA HEROES D.O.O. o tome mora obavijestiti Članove najmanje četiri tjedna unaprijed. Ako član se ne slaže, on može raskinuti ugovor o korištenju u roku od četiri tjedna od primitka obavijesti, bez odgađanja roka. Uz informacije o zakonskoj sukcesiji prema rečenici 2, INTERMEDIA HEROES D.O.O. i Član raskidaju ugovor uz poštovanje otkaznog roka.

5.6 Ugovor o korištenju Član može raskinuti u bilo koje vrijeme, uz poštivanje razdoblja otkaznog roka za koje INTERMEDIA HEROES D.O.O. određuje mjesec dana. To neće utjecati na pravo na izvanredni otkaz ugovora o korištenju.

5.7 Jezik ugovora je hrvatski.

6. Registracija / tajnost pristupa podataka / dostava dokaza

6.1 Zahtjev za registraciju korisnika i po tome sklapanje ugovora o korištenju s INTERMEDIA HEROES D.O.O. (Vidi stavak 5.) ne postoji. INTERMEDIA HEROES D.O.O. ima pravo odbiti ponudu korisnika (vidi točku 3.1) bez navođenja razloga.

6.2 Registracija je dopuštena samo pravnim osobama te osobama neograničeno dobi. Registraciju pravne osobe mogu obavljati samo ovlaštene fizičke osobe, koje moraju biti imenovane.

6.3 Podaci pohranjeni na Colloqvinum, posebno podaci traženi pri registraciji i stvaranju profila korisnika, moraju biti potpuno i istinito navedeni. U slučaju naknadnih izmjena i dopuna, ovi podaci, posebno adresa i kontakt podatke, kao i druge informacije u profilu člana, moraju uvijek biti točne u računu Člana. Na zahtjev, ispravnost deponiranih podataka mora biti dokazana od strane člana.

6.4        Odabrano ime Člana ne smije kršiti bilo koji važeći zakon, dobro ponašanje ili prava trećih osoba (posebno ime i zaštitni znak). Nadalje, ne smije sadržavati pojam Colloqvinum, sličnu komponentu ili kontakt podatke.

6.5 Naziv i lozinka su čuvana tajna, osim ako je njihovu distribuciju potrebno koristiti za Colloqvinum. To je slučaj, na primjer, kada za pojedine funkcije ili usluge koje pruža Colloqvinum od strane treće strane i za koje je prijava obavezna. U slučaju zahtjeva za komunikaciju ili unos imena i lozinke, Član uvijek mora provjeriti isto u mogućem i razumnom okviru bez obzira da li je ovaj zahtjev od strane Colloqvinum ili treće osobe ovlaštene za to, i to kako bi se spriječilo špijuniranje podataka i pristupa zloupotrebom računa člana.

6.6 Stvaranje nekoliko Članova za istu fizičku ili pravnu osobu nije dopušteno.

6.7 Račun člana nije prenosiv.

6.8 U mjeri u kojoj su Članovi zatražili da se podnese dokaz za deponirane podatake (vidjeti dio 6.3) u trenutku registracije ili na neki kasniji datum, takvi dokazi moraju biti dostavljeni u razumnom roku. Odgovarajući zahtjevi se mogu izvršiti putem referenci na internetskim stranicama Colloqvinum na računu člana. INTERMEDIA HEROES D.O.O. d.o.o. zadržava pravo izmjene u obzir Člana i registriranog korisnicka sve dok se traženi dokazi dostavljeni. Ako član ne podnese nikakve tražene dokaze nakon prijave do određenog roka, INTERMEDIA HEROES D.O.O. će obustaviti račun za članstvo sve dok se traženi dokaz podnese.

6.9 Bez obzira na obveze korisnika u skladu s čl. 6, odjeljak 6.3 (Specifikacija točnih podataka) i odjeljak 6.8 (Izvođenje dokaza), INTERMEDIA HEROES D.O.O. za točnost i potpunost podataka Članova na računu člana ili na neki drugi način, odgovara samo u skladu s odredbama odjeljaka 9.2 i 9.4. Svaki član, dakle, dužan je provjeriti relevantne podatke o sebi drugim članovima, ako je to potrebno. U slučaju pogrešnih podataka, INTERMEDIA HEROES D.O.O. zahtijeva od člana dostavu dokaza u skladu s točkom 6.8 i, ako je potrebno, će blokirati ili ukloniti netočne informacije u skladu s odjeljkom 9.1.

7. Sustav evaluacije

7.1 Članovi imaju mogućnost procjene drugih članova u sustavu ocjenjivanja na Colloqvinumu.

7.2 Cilj sustava ocjenjivanja je pružiti smislene i precizne performanse profila i pouzdanosti članova. Da bi se postigao ovaj cilj, svaki član je dužan izvršiti samo činjenične i istinite izjave prilikom ocjenjivanja ostalih članova. Bilo kakve izjave koje su u suprotnosti s ciljem da se sustav ocjenjivanja, posebno netočne, nedostižne ili uvredljive izjave, će se izostaviti i može dovesti do potpunog ili djelomičnog poništenja ocjene, što može dovesti do blokiranja člana i / ili daljnjih upotreba mjera.

8. Naknada za korištenje / uvjeti plaćanja

8.1 Za korištenje određenih funkcija, usluga ili područja Colloqvinuma, koje su označene kao predmet naplate, barem prije prvog puta zahtjeva od strane člana, INTERMEDIA HEROES D.O.O. zaračunava troškove korištenja prema cjeniku na Colloqvinum (Colloqvinum Početna> cjenik). U slučaju bespovratnih prednosti, cjenik važeći u trenutku uporabe je na snazi. Ako se koriste funkcije, usluge ili područja za određeno vrijeme, cjenik se primjenjuje u vrijeme rada i vrijedi za cijelo vrijeme trajanja korištenja. Član koji preuzima odgovornost za funkcije Colloqvinuma je dužan platiti te naknade korištenja. Cjenik može sadržavati dodatne propise koji su sastavni dio ovih odredbi i uvjeta. Uključivanje u cjenik (Colloqvinum Početna> Cjenik), stavak 3. primjenjuje se na odgovarajući način.

8.2 INTERMEDIA HEROES D.O.O. ne daje nikakve obveze u pogledu prikladnosti usluga za određenu svrhu, bez obzira na to je li ta pogodnost  postojala na početku ili prestala postojati nakon što je usluga izvršena. Korisnik je odgovoran za rizik upotrebe. U pojedinim slučajevima INTERMEDIA HEROES D.O.O. se može iz razloga dobre volje, odreći primjene zahtjeva naknadu, što se uvijek odvija bez priznavanja prisilne zakonske obveze.

8.3 Troškovi dospijevaju odmah uz plaćanje funkcije ili uslugu ili područja Colloqvinuma i primitka zahtjeva računa ili plaćanja. Zakonske odredbe o zadanom ostaju nepromijenjeni.

8.4 INTERMEDIA HEROES D.O.O. (Npr., bankovni troškovi uzrokovani od strane člana, troškovi zbog neovlaštenu naknadu ili neovlaštene kreditne kartice, kašnjenje odnose na troškove), mora snositi ta članica osim potraživanja naknade. Za opomenu INTERMEDIA HEROES D.O.O. naplaćuje pristojbu u iznosu od 35,00 HRK uključujući porez na dodanu vrijednost, izraženo u kunama; Inače se cijena zaračunava prema cjeniku važećem u ovom trenutku (Colloqvinum Početna> cjenik). To ne vrijedi ako  Član nije odgovoran za nastale troškove. Član je ovlašten dokazati INTERMEDIA HEROES D.O.O. da troškovi nisu navedeni ili su znatno niži od iznosa koji se ustvrdio.

9. Odgovornost za sadržaj / odgovornost INTERMEDIA HEROES D.O.O.

9.1 Sadržaj profila članova postavljenih na Colloqvinum će biti kreirani isključivo od strane odgovarajućih Članova. INTERMEDIA HEROES D.O.O. ne odgovara za kontrolu sadržaja, izbor ili druge kontrole koje nisu u nadležnosti INTERMEDIA HEROES D.O.O. koji pruža Colloqvinumu tehničku platformu (vidi točku 5.4), INTERMEDIA HEROES D.O.O. ne posreduje strani sadržaj na Colloqvinumu, sadržaj je isključivo u nadležnosti Člana koji je postavio odgovarajući sadržaj. Ako INTERMEDIA HEROES D.O.O. pomoću konkretnog oglasa stekne uvid na nezakonit sadržaj ili na drugi način stječe znanje o ilegalnom sadržaju ili radnji u tom smislu, odmah će ispitati relevantne sadržaje i, u slučaju osnovane sumnje na nezakonitosti, ukloniti ili blokirati pristup relevantnom sadržaju.

9.2 Osim ukoliko nije drugačije navedeno u ovim Općim uvjetima te u poglavljima 9.3 do 9.4, INTERMEDIA HEROES D.O.O. u slučaju kršenja ugovornih i izvan ugovornih obveza za svoje postupke, kao i postupke svojih zakonskih zastupnika ili ispunjenja pomoćnih sredstava, postupa u skladu sa zakonskim odredbama.

9.3 INTERMEDIA HEROES D.O.O. odgovara za štetu. Bez obzira na pravni temelj za namjere i grube nepažnje. U slučaju jednostavnog nehata, kupac je odgovoran samo za štete nastale kao posljedica povrede materijalne ugovorne obveze (obveze čije je ispunjavanje i pravilna provedba ugovora moguća je odmah, a na koju se ugovorni partner može redovito osloniti) protiv potrošača u slučaju neplaćanja ili INTERMEDIA HEROES D.O.O. –u. Odgovornost je uvijek ograničena na zamjenu obično predvidive štete koja može biti predviđena u vrijeme sklapanja ugovora, a isključena za naknadu neizravne štete, naročito gubitak dobiti.

9.4 Ograničenja odgovornosti kako je navedeno u članku 9.3 ne primjenjuju se na štete koja je posljedica ozljede na život, tijelo ili zdravlje ako INTERMEDIA HEROES D.O.O. Jamstvo, posebice što se tiče kvalitete robe dobivene INTERMEDIA HEROES D.O.O. se osigurava protiv člana ili bilo kakve odgovornosti prema Zakonu o proizvodu.

9.5 Za informacije o dostupnosti Colloqvinuma, INTERMEDIA HEROES D.O.O. nema garancije. Dostupnost Colloqvinuma može biti privremeno suspendirana zbog tehničkih smetnji koje nisu obuhvaćene u INTERMEDIA HEROES D.O.O., njegovih zakonskih zastupnika ili njegovi pomoćnika, ili zbog više sile (kvar napajanja, neuspjeh veze na Internet, požara, eksplozije, potres, oluja, poplava) kao cjelini ili djelomično, kao i za obavljanje radova na održavanju za održavanje i poboljšanje Colloqvinuma zbog čega je ograničena operativnost i funkcionalnost (u daljnjem tekstu: “ograničene dostupnosti”). INTERMEDIA HEROES D.O.O. je odgovoran za posljedice ograničene dostupnosti samo u skladu s odredbama odjeljaka 9.2 do 9.4; To vrijedi i ako ograničena dostupnost ima utjecaj na izvršenje poziva za prikupljanje ponuda, na primjer zbog naloga koji se  ne može se obustaviti ili ponuda koje ne mogu podnijeti ili poziva na natječaj koji se može se izdati u roku od ograničene dostupnosti.

10. Naknada / druge sankcije / oslobođenje

10.1 INTERMEDIA HEROES D.O.O. Zadržava pravo da izrekne sljedeće sankcije u slučaju kršenja ovih uvjeta i odredbi.

10.2 U slučaju kršenja odredbi:

– Odjeljak 4.4 (Neovlašten prijenos ili objavljivanje kontakt podataka)

– Stavak 8.6 (Zabrana zaobilaženja korisničkih troškova)

– Stavak 10.5 (Zabrana ponovnog upisa nakon blokiranja)

Član je po ovom pitanju dužan, kao zajednički ili kao pojedinačno odgovorni partner, da INTERMEDIA HEROES D.O.O. nadoknadi troškove koji su uključeni u progonu takve povrede, po jedinstvenoj stopi, osim ako nije odgovoran za povrede. Izračun štete temelji se na članku 10.3. Član ima pravo dokazati da nastala  šteta nije u cjelokupnom iznosu ili je znatno niža od paušalnog iznosa. Daljnje tvrdnje INTERMEDIA HEROES D.O.O. na temelju povrede, osobito zahtjeva naknadu štete.

10.3 Ukoliko su se povrede odredbi navedenih u točki 10.2 počinile u vezi s reklame, naknada je iznos trostruke godišnje naknade, osim ako član nije odgovoran za povredu. Iznimno od toga, naknada će biti jednaka iznosu od jednostruke korisničke naknade ako je član koji je počinio prekršaj je potrošač, a kazneno djelo je počinjeno neovisno o komercijalnoj reklami, na primjer, sadržaj objavljen na profil korisnika, tada je 1.000,00 HRK. Član ima pravo dokazati da nastala šteta nije u cjelokupnom iznosu ili znatno niža od paušalnog iznosa.

10.4 INTERMEDIA HEROES D.O.O. ima pravo, u slučaju povrede ovih Općih uvjeta, ovisno o prirodi i težini prekršaja i, ako je moguće, također uz naknadu paušalnom iznosu prema čl. 10.2 prekinuti ili izbrisati bilo koje informacije, opise, ponude, procjene ili druge sadržaje protivno ugovoru, bez prethodne obavijesti ili opravdanja (u daljnjem tekstu: “isključenosti”), ili u razumnom i razumnom nahođenju, poduzeti i druge mjere za koje je vjerojatno da će prekinuti povredu ili spriječiti pojavu slične povrede od strane Člana u budućnosti. INTERMEDIA HEROES D.O.O. će na odgovarajući način uzeti u obzir legitimne interese članova u pitanju, a posebno, napraviti izuzetak tek nakon neuspješnog upozorenja, pod uvjetom da to nije neobavezan.

Povreda je posebno slučaj ako je član namjerno da lažne izjave u profilu članstva ili daje uvredljive, klevetničke ili netočne unose u sustav ocjenjivanja, čime krši odredbu 7.2., Ukoliko Član (vidi stavak 14.)nastavi s istim, unatoč podsjetniku INTERMEDIA HEROES D.O.O. Ili ako je član daje javne izjava ili obavlja druge radnje koje vrijeđaju INTERMEDIA HEROES D.O.O.., njihovih zakonskih zastupnika ili zaposlenika, I to klevetnički, inače omalovažavajući (izrugivanja kritike) ili su zapravo lažna.

10.5 Isključenim članovima je  zabranjeno daljnje korištenje i re-registracija na Colloqvinum. U slučaju kršenja ove odredbe, primjenjuje se poglavlje 10.2.

10.6 Član će INTERMEDIA HEROES D.O.O. zaštititi od svih zahtjeva da ostali članovi, korisnici ili treće osobe koji mogu imati nešto protiv INTERMEDIA HEROES D.O.O. , zbog povrede njihovih prava od strane sadržaja postavljenog od strane člana u Colloqvinumu (posebno ocjene) ili na računu člana. Na taj način, Član preuzima troškove potrebne pravne obrane INTERMEDIA HEROES D.O.O. uključujući parničke  i pravne troškove. To ne vrijedi ako Član nije odgovoran za povredu. INTERMEDIA HEROES D.O.O. će u skladu s odgovarajućim člancima 9.2 do 9.4, u slučaju povrede također biti zastupljena uz člana, na to se odnosi. U slučaju zahtjeva od strane drugih članova, korisnika ili trećih osoba, član je dužan obavijestiti INTERMEDIA HEROES D.O.O. kako bi osigurao sve podatke potrebne za provjeru zahtjeva i pravnu obranu INTERMEDIA HEROES D.O.O. koji su potrebni.

10.7 Naknadni zahtjevi INTERMEDIA HEROES D.O.O. protiv Člana, posebno tvrdnja o zahtjevima za naknadu štete izvan 10.2 gore navedeno, kao i tvrdnja o zahtjevima za propust, bit će rezervirana osim kazne prema članku 10. ovih Općih uvjeta.

11. Izjava o privatnosti

Za pravilnu provedbu Colloqvinum portala o vinima, osobito kako bi se osiguralo poštivanje obveza obavješćivanja iz ovih Općih uvjeta, potrebno je pohraniti, obraditi i koristiti osobne podatke članova. INTERMEDIA HEROES D.O.O. osigurava povjerljivost tih podataka u skladu s važećim zakonskim odredbama o zaštiti podataka, kao i ostatak nakon zaštite podataka (Colloqvinum Početna> zaštita podataka).

12. Komunikacija

12.1 Sve izjave koje se odnose na odnos korištenja moraju se  se dati u pisanom ili u tekstualnom obliku (e-mail, fax). Kontakt detalje o INTERMEIDA HEROES D.O.O. se može naći  na stranici Colloqvinum (Colloqvinum stranica> otisak). Ukoliko su adresa i kontakt podaci Člana na računu člana netočni ili nisu bili ažurirani nakon promjene od strane člana, Član se obvezuje isplatiti naknadu INTERMEDIA HEROES D.O.O. nastalu štetu. To ne vrijedi ako član nije odgovoran za neispravnost adrese i kontakt podatke na računu člana.

12.2 E-mail mora sadržavati ime i e-mail adresu pošiljatelja, kao i vrijeme prijenosa (datum i vrijeme).

12.3 INTERMEDIA HEROES D.O.O. ukazuje na to da se tajna ne jamči za podatke, informacije, itd. prenosive u šifriranom obliku na internetu. Na zahtjev, komunikacija s Colloqvinum se može provesti primjenom konvencionalnih metoda, koju su opisali INTERMEDIA HEROES D.O.O. Način šifriranja je odabran po vlastitom nahođenju.

13. Završne odredbe / mjerodavno pravo / mjesto ispunjenja / nadležnosti

13.1 INTERMEDIA HEROES D.O.O. je odgovoran za izračun, izvršenje i poštivanje podataka, razdoblja ili rokove. UTC + 1 (CET / CET: Srednjoeuropsko vrijeme), ili – u ljetnom vremenu – UTC + 2 (CEST / CEST: Srednjoeuropsko ljetno vrijeme).

13.2 U mjeri u kojoj je član poduzetnik, ovaj ugovor o korištenju podliježe materijalnom prava Republike Hrvatske, uz isključenje Konvencije Ujedinjenih naroda o međunarodnoj prodaji robe. Ako član je potrošač, to vrijedi samo ako ne postoje uvjerljive zakonske odredbe, a posebno propisi o zaštiti potrošača.

13.3 Mjesto izvršenja za međusobne usluge koje proizlaze iz odnosa korištenja je mjesto izvršenja  ako je član trgovac u smislu Hrvatskog zakona o trgovačkim društvima pravne osobe javnopravnog ili javne osobe posebnog fonda ili nema opću nadležnog suda u Republici Hrvatskoj, sud nadležnosti mora biti stvarno nadležni sud. Svi sporovi koji se odnose na korištenje Colloqvinum također spadaju u domenu  INTERMEDIA HEROEES D.O.O., što je označeno na ime dobavljača (Colloqvinum Početna> Otisak) sukladno dogovoru. Ukoliko bilo koja odredba ovih Općih uvjeta se  promijeni ili postanu nevažeca, ostale odredbe ostaju na snazi.